Algemene voorwaarden

 1. Algemeen
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen van, door c.q. via HRM SERVICES & COACHING te verrichten diensten.
 • Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met HRM SERVICES & COACHING zijn overeengekomen.
 • Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten.
 • Eventuele voorwaarden van de wederpartij bij een overeenkomst met HRM SERVICES & COACHING zijn niet van toepassing, tenzij deze door HRM SERVICES & COACHING schriftelijk zijn aanvaard.
 • Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Partijen zijn gehouden alsdan zoveel mogelijk overeenkomstig de nietige of vernietigde bepaling in de dan ontstane situatie te voorzien.

 

 1. Aanbiedingen en diensten
 • Alle door HRM SERVICES & COACHING gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en binden HRM SERVICES & COACHING slechts dan, indien deze schriftelijk zijn gedaan en door de wederpartij schriftelijk zijn aanvaard.
 • HRM SERVICES & COACHING levert diensten, waaronder HRM Services en Coaching. Bij de uitvoering van de diensten kunnen HRM SERVICES & COACHING en Opdrachtgever nadere afspraken maken en procedures schriftelijk vastleggen.
 • Offertes zijn slechts geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Zolang een offerte van HRM SERVICES & COACHING nog niet tot een concrete opdracht heeft geleid, behoudt HRM SERVICES & COACHING zich het recht voor haar capaciteit elders in te zetten.

 

 1. Dienstverleningsovereenkomst en beëindiging
 • HRM SERVICES & COACHING zal haar werkzaamheden binnen het kader van de opdracht en in samenwerking met de in de organisatie van Opdrachtgever daarbij betrokken personen naar eigen inzicht uitvoeren en daarover verantwoording afleggen aan Opdrachtgever.
 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft HRM SERVICES & COACHING het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Deze eventueel door HRM SERVICES & COACHING in te schakelen derden zullen, indien redelijkerwijs mogelijk, na overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid, worden uitgekozen. HRM SERVICES & COACHING is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. De kosten die het inschakelen van derden met zich brengt zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
 • Indien één der partijen één of meer bepalingen van de dienstverleningsovereenkomst niet of niet tijdig nakomt na daartoe te zijn gesommeerd, indien conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op roerende en/of onroerende goederen van de wederpartij, indien door wederpartij surseance van betaling wordt aangevraagd of de wederpartij in staat van faillissement geraakt, is de andere partij gerechtigd om, zonder ingebrekestelling en zonder tussenkomst van de rechter, de dienstverleningsovereenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, en onverminderd het recht op vergoeding van de door haar door die ontbinding of door de gebeurtenissen die daartoe aanleiding gaven geleden schade.
 • HRM SERVICES & COACHING is gerechtigd de dienstverleningsovereenkomst door middel van schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang en zonder tot enige schadeloosstelling jegens Opdrachtgever te zijn gehouden te beëindigen, indien als gevolg van feiten of omstandigheden die zich aan de invloed van HRM SERVICES & COACHING onttrekken en waarvan zij bij het sluiten van de dienstverleningsovereenkomst geen kennis droeg, de voortzetting van de dienstverleningsovereenkomst in redelijkheid niet van HRM SERVICES & COACHING gevergd kan worden of indien zij betrokken zou worden bij gedragingen welke indruisen tegen de goede zeden of de zorgvuldigheid die in het maatschappelijke verkeer tegenover derden in acht genomen dienen te worden.
 • Buiten de in artikel 3 lid 3 bedoelde gevallen is Opdrachtgever slechts gerechtigd de dienstverleningsovereenkomst voor de overeengekomen einddatum te beëindigen, mits gelijktijdig aan HRM SERVICES & COACHING wordt voldaan een gefixeerde schadeloosstelling gelijk aan de vergoeding welke op grond van de opdrachtbevestiging aan HRM SERVICES & COACHING verschuldigd zou zijn voor 30 werkdagen volledig functioneren van de HRM Specialist en/of Coach. Opdrachtgever is deze gefixeerde schadeloosstelling eveneens aan HRM SERVICES & COACHING verschuldigd, indien de overeenkomst een einde neemt op grond van het in artikel 3 lid 4 bepaalde.
 • Zowel de tussentijdse beëindiging als elke op verzoek van Opdrachtgever ingeroepen ontbinding heeft geen terugwerkende kracht, doch heeft uitsluitend tot gevolg dat nakoming van de dienstverleningsovereenkomst voor beide partijen niet langer verplicht is. Betalingsverplichtingen jegens HRM SERVICES & COACHING die reeds bestonden voor het tijdstip van beëindiging en/of die betrekking hebben op reeds door HRM SERVICES & COACHING geleverde diensten en/of producten, blijven evenwel in stand.

 

 1. Verplichtingen Opdrachtgever
 • Opdrachtgever zal de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst met HRM SERVICES & COACHING bevorderen door onder meer steeds tijdig alle noodzakelijke en overige nuttige gegevens en inlichtingen aan HRM SERVICES & COACHING te verstrekken. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het juiste gebruik en de juiste toepassing binnen zijn organisatie van de door HRM SERVICES & COACHING geleverde diensten en/of producten. Opdrachtgever verplicht zich tevens om HRM SERVICES & COACHING dusdanige werkomstandigheden te bieden, dat deze de dienstverleningsovereenkomst naar behoren kan uitvoeren.
 • Door Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst ter beschikking te stellen apparatuur, materialen en/of gegevens op informatiedragers, dienen te voldoen aan de – voor het uitvoeren door HRM SERVICES & COACHING van de werkzaamheden – noodzakelijke specificaties. Indien voor de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst noodzakelijke gegevens apparatuur en/of materialen niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van HRM SERVICES & COACHING worden gesteld, of indien Opdrachtgever op enige andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan dit tot opschorting van de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst leiden en kunnen daardoor veroorzaakte extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van HRM SERVICES & COACHING in rekening worden gebracht.

 

 1. Aansprakelijkheid
 • HRM SERVICES & COACHING zal jegens Opdrachtgever op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor materiële en/of immateriële schade en/of nadelige gevolgen, ontstaan door handelingen (waaronder de verstrekte informatie en verrichte werkzaamheden) van HRM SERVICES & COACHING en/of de via haar ingezette derde, verricht binnen de formele kring van hun bevoegdheden of anderszins samenhangend met hun werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever, onverminderd aansprakelijkheid voor schade, ontstaan door opzet of grove schuld van HRM SERVICES & COACHING en/of de via haar ingezette derde. In geen geval is HRM SERVICES & COACHING aansprakelijk indien Opdrachtgever in zijn verantwoordelijkheden jegens HRM SERVICES & COACHING tekort is geschoten en/of indien Opdrachtgever onjuiste, gebrekkige of onvolledige informatie en/of materialen aan HRM SERVICES & COACHING heeft verstrekt of indien Opdrachtgever gebrekkige apparatuur ter beschikking heeft gesteld in het kader van de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst.
 • Elke aansprakelijkheid van HRM SERVICES & COACHING voor gevolgschade, waaronder begrepen bedrijfsschade, schade wegens gederfde winst, gemiste besparingen en/of verlies van gegevens, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 • HRM SERVICES & COACHING is tegenover de opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht aansprakelijk voor schade ten gevolge van ernstige tekortkomingen. Deze aansprakelijkheid wordt beperkt tot 10% van de binnen het kader van de opdracht ontvangen vergoedingen.
 • Door HRM SERVICES & COACHING in te schakelen derden zullen, indien redelijkerwijs mogelijk, na overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid, worden uitgekozen. HRM SERVICES & COACHING is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. De kosten die het inschakelen van derden met zich brengt, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 • De opdrachtgever vrijwaart HRM SERVICES & COACHING en degenen die voor HRM SERVICES & COACHING werkzaam zijn tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden en de in verband met dergelijke aanspraken door voornoemde gevrijwaarden te maken kosten van juridische bijstand, tenzij bedoelde aanspraken het gevolg zijn van grove nalatigheid of opzettelijke misdraging van de gevrijwaarden.
 • Opdrachtgever is gehouden om HRM SERVICES & COACHING te vrijwaren en schadeloos te stellen in geval van aansprakelijkheid van HRM SERVICES & COACHING jegens derden voor handelingen van c.q. namens HRM SERVICES & COACHING verricht binnen de formele kring van hun bevoegdheden, tenzij deze aansprakelijkheid is ontstaan door opzet of grove schuld van HRM SERVICES & COACHING en/of de via haar ingezette derden.
 • HRM SERVICES & COACHING is niet aansprakelijk voor of gebonden aan eventuele verbintenissen die door ingezette derden onbevoegd zijn aangegaan of voor hem op ander wijze zijn ontstaan jegens de Opdrachtgever of jegens welke derde dan ook.

 

 1. Overmacht
 • HRM SERVICES & COACHING zal niet aansprakelijk zijn voor het niet of niet tijdig nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke belemmerende omstandigheid, die niet uitsluitend van de wil van HRM SERVICES & COACHING afhankelijk is.
 • Indien HRM SERVICES & COACHING bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als het betrof een afzonderlijk contract.

 

 1. Zorgvuldigheid en geheimhouding
 • HRM SERVICES & COACHING zal bij het gebruik van de informatie, die haar ter kennis is gekomen in het kader van de opdracht, de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten.
 • HRM SERVICES & COACHING verplicht zich, zowel gedurende de looptijd van de overeenkomst als na de beëindiging daarvan, tot geheimhouding omtrent alle specifieke kennis en wetenschap die zij heeft verworven ten aanzien van de interne organisatie, knowhow, ontwikkelingen en cliënten van Opdrachtgever en daarmee samenwerkende personen, ondernemingen en/of instellingen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit nadrukkelijk aan HRM SERVICES & COACHING is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

 1. Intellectuele Eigendom
 • De intellectuele eigendomsrechten, die zouden kunnen ontstaan op de door HRM SERVICES & COACHING in het kader van de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst vervaardigde werken (rapporten, documenten, gegevens, resultaten, instructies e.d.), berusten bij Opdrachtgever, tenzij partijen in de dienstverleningsovereenkomst anders hebben bepaald.
 • HRM SERVICES & COACHING behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

 1. Facturering
 • De door de opdrachtgever verschuldigde bedragen worden in het algemeen maandelijks en bij de afwikkeling van de betreffende zaak aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Tenzij anders op de declaratie is vermeld, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is HRM SERVICES & COACHING gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf de eerste dag van het verzuim. HRM SERVICES & COACHING is alsdan tevens gerechtigd de werkzaamheden op te schorten en de dienstverleningsovereenkomst tussentijds te beëindigen.
 • Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, zal HRM SERVICES & COACHING het honorarium voor de door haar verrichte werkzaamheden berekenen aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met jaarlijks door HRM SERVICES & COACHING vast te stellen tarieven, te vermeerderen met BTW.
 • In afwijking van deze jaarlijks vast te stellen tarieven, is HRM SERVICES & COACHING niettemin gerechtigd tot verhoging van dit tarief. HRM SERVICES & COACHING mag deze prijsstijging doorberekenen, indien HRM SERVICES & COACHING kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan.
 • Door HRM SERVICES & COACHING ten behoeve van de Opdrachtgever betaalde verschotten, zullen naast het honorarium in rekening worden gebracht. Hierbij valt onder meer te denken aan reis, verblijf- en representatiekosten
 • Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De hoogte van deze kosten worden bepaald op minimaal 15% van het totaal verschuldigde bedrag, met een minimum van 500,- euro.
 • HRM SERVICES & COACHING is te allen tijde gerechtigd van Opdrachtgever zekerheidsstelling te verlangen voor al hetgeen Opdrachtgever te eniger tijd uit hoofde van de dienstverleningsovereenkomst verschuldigd zal zijn.

 

 1. Annulering
 • Tot een maand voor aanvang van de opdracht kan de deelname worden geannuleerd zonder betalingsverplichtingen of met terug storting van betaalde gelden. Tot veertien dagen voor aanvang is 50% van de bijdrage verschuldigd. Binnen 14 dagen voor aanvang is het volledige bedrag verschuldigd. Afwezigheid en tussentijds beëindigen van de opdracht geven geen recht op terugbetaling. In overleg met HRM SERVICES & COACHING kunt u zich laten vervangen.

 

 1. Toepasselijk recht / Geschillenregeling
 • Deze algemene voorwaarden, alsmede de dienstverleningsovereenkomsten en eventueel daaruit voortvloeiende overeenkomsten worden beheerst door het Nederlandse recht. Geschillen voortvloeiende uit voornoemde overeenkomsten zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht, tenzij de Wet dwingend anders voorschrijft.

 

2020